+34 93 780 27 77

Area Comptable i Fiscal

L’àrea comptable i fiscal s’encarrega de facilitar les pautes pel correcte desenvolupament legal de totes les activitats empresarials, oferint el seu assessorament i gestió en tots els àmbits en què sigui necessari.

Area Contable y Fiscal

• Comptabilitat financera de societats mercantils i civils

• Comptabilitat en règim d’EDS (Estimació Directa Simplificada)

• Comptabilitat Estimació Objectiva (Mòduls)

• Comptabilitat de costos

• Controls pressupostos

• Anàlisis econòmiques i financeres

• Anàlisi de balanços

• Conciliacions bancàries

• Tràmits censals d’Hisenda

• Impost d’Activitats Econòmiques

• IRPF anual
(Model 100 / Model 102)

• Retencions de lloguers
(Model 115 / Model 180)

• Retencions i pagaments a sobre rendiments capital mobiliari (Model 123 / Model 193)

• Pagament a Compte activitats empresarials
(Model 130)

• Declaració informativa donacions (Model 182)

• Declaració informativa sobre entitats en règim atribució de rendes (Model 184)

• Impost Societats (Model 200)

• Comptes anuals

• Memòries i informes

• Pagament Compte Societats (Model 202)

• IRPF anual no resident (Model 214 / Model 150)

• Declaració operacions vinculades (Model 232)

• Impost Sobre Valor Afegit (Model 303 / Model 309 / Model 390)

• Declaració informativa operacions amb tercers (Model 347)

• Declaració informativa operacions intracomunitàries (Model 349)

• Patrimoni (Model 714)

• Declaració informativa relació de béns a l’estranger (Model 720)

• Models específics