+34 93 780 27 77

Área Laboral

L’àrea de gestió laboral ofereix un assessorament íntegre i una gestió professional en totes les qüestions relacionades amb l’àmbit laboral.

Area Laboral

Laboral

• Alta d’empreses i treballadors a la Seguretat Social.

• Contractació laboral, assessorament i precontractes.

• Alta i baixa d’autònoms.

• Confecció nòmines i Assegurances Socials.

• Actualitzacions salarials en funció del conveni pertinent.

• Assistència a conciliacions i judicis de l’àmbit social.

• Acomiadaments.

• Assessorament sobre la llei de prevenció de riscos laborals.

• Sol·licitud de prestacions del règim general i autònom de la Seguretat Social.

• Comunicació d’obertura centre de treball en la Generalitat

• Legalització llibre visites

Social

• Gestió d’embargaments

• Convenis, revisions i actualitzacions

• Tramitació de la incapacitat temporal o permanent

• Tramitació i ajudes del permís de maternitat

• Gran invalidesa

• Càlcul i tramitació de jubilacions

• Gestió i capitalització de l’atur

• Protecció per mort i supervivència

• Pensió de viduïtat i d’orfandat

• Negociacions i fraccionaments de deutes amb Tresoreria

• Amonestacions i sancions

• ERTO i pròrrogues

• Informes i gestions de vida laboral

• Contractació i acomiadaments de treballadores de la llar

Laboral-Jurídico

• Sol·licitud i tramitació d’expedients i permisos inicials d’estrangeria.

• Resolució judicial d’acomiadaments.

• Assessorament jurídic-laboral.