+34 93 780 27 77

Servicios jurídicos

L’àrea jurídica ofereix un ventall interminable de serveis, tan diversos i complexos com hom vulgui imaginar, que engloben tots els àmbits jurídics.

Juridico

Civil

• Confecció de tot tipus de contractes

• Intervenció en assumptes referits a Arrendaments Urbans

• Dret matrimonial

• Separacions, divorcis,…

• Successions

• Declaració d’hereus

• Acceptació d’herències

• Planificació

• Dret immobiliari

• Responsabilitat civil

• Reclamacions de quantitat i gestió d’impagats

• Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils fins a la seva resolució final

Mercantil

• Operacions societàries

• Constitució, liquidació i gestió de societats

• Suspensió de pagaments i fallides

• Drets de Propietat industrial (marques, patents,…)

• Drets de Propietat intel·lectual

• Competència deslleial

• Confecció de tot tipus de contractació mercantil

Laboral

• Assessorem en tot tipus de relacions laborals

• Intervenint en matèria de contractació

• Modificació de condicions de treball

• Extincions contractuals de caràcter individual i col·lectiu

• Procediments sancionadors

Administratiu

  • Assessorament en Dret Urbanístic
  • Impugnació de sancions administratives
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l’Administració
  • Fiscal

  • Assessorament i planificació
  • Penal

  • Assistència lletrada en diligències penals